• Regulamin

Regulamin 

1. XD Stefan Brykczyński z siedzibą pod adresem Szczęśliwicka 2/2 02-352 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 701 098 32 03 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej pod adresem thunder.com.pl Administratorem danych osobowych klientów jest XD Stefan Brykczyński  z siedzibą w Warszawie Szczęśliwicka 2/2.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. 

3.Reklamacje towaru zakupionego przez Internet i dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, należy odesłać na adres wskazany przez Thunder.com.pl 

4. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).   

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.   

6. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

7. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

8.Zamówiony przez Ciebie towar wysyłamy za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej DPD,Inpost lub dostarczamy do Paczkomatów InPost. 

9.Nie realizujemy odbiorów osobistych towaru w siedzibie firmy. Szczegółowe, obowiązujące informacje dotyczące wysyłek znajdują się na poszczególnych aukcjach. Na wpłatę w związku z zakupionym produktem czekamy 7 dni.